Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Wakkere Woorden hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze privacyverklaring wil Wakkere Woorden de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacyverklaring.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website  www.wakkerewoorden.com is een initiatief van:

Wakkere Woorden – De Sutter Herman
Bochtenstraat 26
B-9070 Destelbergen
België
Ondernemingsnummer: BE 0866.639.768.

E-mail: info@stilitekst.be
Telefoon: +32 (0)9 324 40 20

 

Doel van de verwerking?

Wakkere Woorden verzamelt jouw persoonsgegevens om jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring op onze website te kunnen bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website (bijv. offerteaanvraag doen) en de bijbehorende diensten van Wakkere Woorden. Daarnaast verzamelt Wakkere Woorden ook jouw persoonsgegevens voor haar eigen promotionele doeleinden.

Volgende persoonsgegevens worden door Wakkere Woorden verzameld en verwerkt:
•    Uw naam;
•    Uw e-mailadres;
•    De naam van het bedrijf waar u werkt (optioneel);
•    Uw telefoonnummer (optioneel);
Bovenstaande lijst is niet exhaustief.

De persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt voor informatieve en promotionele doeleinden.

Bij een bezoek aan de website van Wakkere Woorden worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, type toestel, type pc, besturingssysteem en browser. Voorgenoemde lijst is niet exhaustief. Wanneer je de website van Wakkere Woorden bezoekt, ga je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Wakkere Woorden en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Wakkere Woorden. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn. Wakkere Woorden heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Wakkere Woorden wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Wakkere Woorden gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Wakkere Woorden om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van Wakkere Woorden wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Wakkere Woorden geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies gebruikt door Wakkere Woorden

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële / Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

Targeting / advertising cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld.

Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien. Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Beheer van de cookies

Als u de website Wakkere Woorden wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Rechten van de gebruiker

Recht op een rechtmatige en veilige verwerking van je persoonsgegevens

Wakkere Woorden verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • jouw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • jouw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • jouw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Wakkere Woorden onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Recht op inzage/rectificatie/wissen van je persoonsgegevens

Indien je jouw identiteit bewijst, beschik je over een recht om van Wakkere Woorden uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Wakkere Woorden jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien je jouw recht op inzage wenst te gebruiken, zal Wakkere Woorden hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag.
De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Wakkere Woorden. Wakkere Woorden zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

Je hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Wakkere Woorden beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Wakkere Woorden nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer Wakkere Woorden je persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Wakkere Woorden nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zal Wakkere Woorden hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of per mail via info@stilitekst.be.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Wakkere Woorden verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zelf op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming of op een overeenkomst.

Indien je jouw recht wenst uit te oefenen, zal Wakkere Woorden hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of per mail via info@stilitekst.be.

 

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wakkere Woorden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien je jouw recht wenst uit te oefenen, zal Wakkere Woorden hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of per mail via info@stilitekst.be.